Bräcke kommun hyr fibernät olagligt

Bräcke kommun sålde det egna fibernätet till Telias dotterbolag Skanova för en symbolisk summa av en krona. Kommunen ska därefter under de kommande femton åren hyra tillbaka delar av fibernätet av Skanova för miljonbelopp. Konkurrenskommissionen kritiserar Bräcke kommun för att ha brutit mot upphandlingslagens krav på annonserat upphandlingsförfarande.

Den 20 augusti i år undertecknades kontraktet varigenom kommunen överlät sitt fibernät till Telias dotterbolag Skanova för en krona. Samma dag tecknade kommunen ett avtal om att för eget behov hyra tillbaka vissa av de överlåtna kablarna för 249 000 kronor per år under de kommande femton åren. Avtalen föregicks inte av någon annonserad upphandling.

– Totalt kommer Bräcke kommun betala Skanova minst 3,7 miljoner under hyresavtalets löptid, vilket enligt upphandlingslagen ställer krav på ett annonserat förfarande, konstaterar Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Hon framhåller att avtalet enligt upphandlingslagen utgör en otillåten direkttilldelning, vilket kan få flera allvarliga konsekvenser. Avtalet kan ogiltigförklaras och kommunen kan bli skyldig att betala en upphandlingsskadeavgift. Som vanligt är det i slutändan skattebetalarna som får lida för att kommunen bryter mot upphandlingslagen och snedvrider konkurrensen, avslutar hon.

Läs utredningen KKO 13-022