Bollnäs kommun bröt mot lagen vid köp av byggtjänster för 30 miljoner

Bollnäs kommun har beslutat låta uppföra ett kontorshotell för att sedan hyra ut lokalerna till Försäkringskassan.  Värdet på byggentreprenaden är omkring 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot att Bollnäs kommun har tillämpat konkurrenssnedvridande villkor för upphandlingen.

– Bollnäs kommun är en upphandlade myndighet som måste följa bestämmelserna för hur en offentlig upphandling skall genomföras. Kommunen har brutit mot gällande regelverk genom att föra förhandlingar med ett privat byggföretag innan upphandlingen utlystes, för att därefter fastställa en anbudstid på endast elva dagar, säger expertgruppen.

– Fristen för anbudsgivning borde i det aktuella fallet ha varit väsentligt längre. Den orimligt korta anbudstiden tillsammans med att förhandsinformation har lämnats till en speciellt utsedd leverantör strider sammantaget mot de grundläggande principer om likabehandling och icke-diskriminering som ytterst följer av EG-fördraget, påpekar G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM KKO 08-009 Bollnas