14 av 15 miljoner till fel VVSkonsulter

Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kritiken rör tillämpningen av en upphandling av VVSkonsulter som genomfördes 2001. SISAB tecknade ramavtal med sammanlagt tolv konsulter, vilka rangordnades i tilldelningsbeslutet. Avrop skedde emellertid inte enligt rangordningen, utan anbud som SISAB själv bedömt såväl sämre som dyrare gick före det vinnande anbudet. SISAB:s agerande har enligt expertgruppen därmed snedvridit konkurrensen.

Upphandlingslagen bygger på principen om likabehandling. Syftet är att motverka godtycke och korruption. Enligt rättspraxis ska ramavtal rangordnas så att den i enlighet med förfrågningsunderlaget bästa leverantören erhåller uppdrag i första hand, och först när denne inte förmår leverera kan nästkommande komma i fråga, och så vidare. SISAB har emellertid avropat konsulttjänster i huvudsak från företag som rangordnats på fjärde respektive sjunde och sjätte plats i upphandlingen. Totalt har konsulttjänster för över 14 miljoner kronor köpts från fel leverantörer. Vinnande anbudsgivare har bara fått avrop på drygt en miljon kronor. Därmed har konkurrensen snedvridits, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Bara ett halvår innan SISAB tecknade de aktuella ramavtalen krävde bolagets revisorer att en prioriteringsordning ska finnas och att den högst prioriterade i princip alltid ska erbjudas arbetena först. SISAB ignorerade revisorerna och bröt mot upphandlingslagens krav på affärsmässighet, säger G Rune Berggren, ordförande för expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen här: KKO 2006-017