Västtrafik AB bröt mot upphandlingslagen med ett för långt färdtjänstavtal

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Västtrafik AB för att ha tecknat ett ramavtal för bland annat färdtjänsttrafik med en för lång avtalstid.

Det kommunalt ägda Västtrafik AB har upphandlat anropsstyrda taxitransporttjänster för färdtjänst, skolskjuts och sjukresor m.m., till att avse en period av fem år.

Vid den här typen av offentlig upphandling av ramavtal är det viktigt att avtalsperioden inte görs för alltför lång. Annars riskerar konkurrensen att utarmas, genom att företag som inte tilldelas kontrakt hinner slås ut från marknaden. Lagen föreskriver därför att ramavtalstiden inte får avse längre tid än fyra år, om det inte finns några särskilda skäl. Några sådana skäl har Västtrafik dock inte kunnat visa, varför den femåriga avtalstiden är olaglig. Det kommunala trafikbolaget tvingas nu att göra om hela upphand­lingen efter en dom i förvaltningsrätten.

– Den aktuella fyraårsbegränsningen har funnits med i upp­hand­lings­bestämmelserna sedan 2008 och borde vid det här laget vara väl känd för Västtrafik. Det finns därför skäl att rikta kritik mot bolaget som tydligen behöver se över sina upphandlingsrutiner, säger Lennart Göranson, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Trots att domstol har beslutat att upphandlingen måste göras om påstår Västtrafik att det har förelegat skäl för en avtalstid om 5 år. Bolaget påstår också att det inte tänker ändra sina upphandlingsrutiner, vilket är anmärkningsvärt, avslutar Lennart Göranson.

Läs utredningen här.