Uppvidinge kommun köpte dammrenoveringsarbeten för 8 miljoner miljoner kronor i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Uppvidinge kommun för att utan konkurrens­upphandling ha köpt entreprenadarbeten för renovering av en damm.

När kommunstyrelsen i Uppvidinge skulle renovera Klavreströms luckkonstruktion och bro vände man sig direkt till ett visst bygg­företag och beställde dessa arbeten. Det hade under lång tid varit känt att dämmet i Änghultasjön var i mycket dåligt skick och riske­rade att haverera. Två av varandra oberoende konsulter, däri­bland det av kommunen sedermera anlitade byggföretaget, hade även bedömt att dämmet borde renoveras skyndsamt.

Redan i januari 2019 konstaterade en företrädare för kommunen att aktuella brister borde åtgärdas akut. Något annonserat upp­hand­lingsförfarande ansågs därmed inte hinnas med. Kontraktet med det anlitade byggföretaget tecknades dock först sju månader senare, den 30 augusti 2019.

Bestämmelserna om offentlig upphandling syftar bland annat till att ta tillvara konkurrensen och att motverka korruption. Lagen är tydlig med att avtal ska upphandlas så att samtliga på mark­naden verksamma företag får vara med och lämna anbud. Direktupp­hand­ling kan endast komma ifråga vid sådan syn­nerlig brådska att det inte finns tid för ett ordinarie annonse­rat upp­handlingsför­farande. Den synnerliga brådskan måste i så fall vara oför­utse­bar och får inte bero på exempelvis slarv eller senfärdighet från den upphand­lande myndighetens sida.

Det var knappast oförutsett att Klavreströms luck­konstruktion och bro behövde renoveras. Räknat från januari 2019, då behovet bedöm­des akut, har kommunen haft sju månader på sig att hinna genom­föra ett ordinarie upp­handlings­förfarande fram till och med augusti 2019, då kontraktet skrevs under. Det finns därför anl­ed­ning att rikta kritik mot kommunen som satt bestämmel­serna om offentlig upphandling ur spel, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrens­kommissionen.

Läs hela utredningen här.