Uppsalas sopavtal olagligt

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Uppsala kommun. Kritiken rör ett avtal med Vattenfall­koncernen om sopförbränning. Kontraktet är värt minst 30 miljoner kronor och enligt expertgruppen är det olagligt. När en kommun köper en tjänst som sopförbränning kräver lagen offentlig upphandling. Kommunen är alltså skyldig att upprätta ett skriftligt anbudsunderlag och att annonsera upphandlingen offentligt. Detta för att alla leverantörer ska ha samma möjlighet att delta i upphandlingen. Kommunen gick dock inte ut offent­ligt utan valde att teckna avtal direkt med Vattenfall Värme i Uppsala AB. Att detta företag (under namnet Uppsala Energi) tidigare har ägts av Uppsala kommun saknar i sammanhanget betydelse. Lagens krav på offentlig upphandling gäller ändå. Expertgruppen menar att kommunens agerande har snedvridit konkurrensen i renhållningsbranschen.

Uppsala kommuns agerande strider mot kravet på likabehandling i lagen om offentlig upphandling och i de bakomliggande EUdirektiven, framhåller Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Uppsala kommun ska givetvis inte agera utanför lagen utan under lagen. Genom kommunens agerande har konkurrensen i renhållningsbranschen skadats, säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-063