Upphandling av koncessioner: Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

Idag lämnade den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen remissyttrande med anledning av betänkandet SOU 2014:69 med förslag till lag om upphandling av koncessioner – dnr. S2014/6965/RU

Bifogat återfinns Konkurrenskommissionens yttrande (R 14-03) med anledning av rubricerade betänkande med förslag till nya regler om upphandling av koncessioner.

Europaparlamentets och rådets bakomliggande direktiv om tilldelning av koncessioner (2014/23/EU) betecknas som LUK-direktivet. Yttrandet utgår huvudsakligen från betänkandets lagtext i den ordning som följer av den kronologiska uppbyggnaden.

Konkurrenskommissionen, som tillstyrker förslaget i stort, vill särskilt framhålla behovet av att den nya lagen ska vara ändamålsenlig och effektiv. Det är i detta sammanhang betydelsefullt att lagtexten håller sig så nära direktivet som detta är möjligt och att det inte i onödan skapas tröskeleffekter till den icke direktivstyrda sektorn. Varje utrymme som i lagtexten skulle kunna ge möjlighet för skönsmässighet eller godtycke bör undvikas. Detta gäller särskilt i fråga om beslut som hänför sig till kommunikationen i upphandlingsförfarandena samt uteslutning av leverantörer och, inte minst, själva tilldelningsbesluten av koncessionerna.

Läs hela remissyttrandet Socialdepartement Remissyttrande S2014/6965/RU

För övriga remisser från Den Nya Välfärden, se vår remissida.