Sundbybergs kommun fortsätter att olagligen köpa städtjänster och riskerar att få betala böter och skadestånd.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Sund­bybergs kommun för att fortsätta köpa städtjänster utan konkurrensupphandling.

Konkurrenskommissionen har tidigare kriti­serat Sundbybergs kom­mun för att löpande förlänga sina redan utgångna städavtal (se ärendet KKO 20-002). Avtalen, som avser städning av kom­mun­ens skolor och förskolor, löpte ursprungligen ut redan i maj 2018 utan laglig möj­lighet till förlängning. Istället skulle kom­munen ha ersatt dessa genom en ny upphandling där även andra leverantörer kunde vara med och lämna anbud. Så har dock inte skett.

Sedan ett konkurrerande städföretag gått till domstol med begäran att kommunens tidigare avtalsförlängning, som avsåg 2020 års städ­ning, skulle förklaras ogiltig konstaterade domstolen i juli 2020 att det saknades giltiga skäl att förlänga avtalen och att kom­munen där­med hade brutit mot lagen. Med hänsyn till att kommunens skolor och förskolor av hälsoskäl ändå måste städas tillät dom­sto­len dock att avtalen skulle få tillämpas året ut.

Istället för att utnyttja denna frist till att omedelbart genomföra ett offentligt upphandlingsförfarande har kommunen tecknat ett nytt direkttilldelat avtal, denna gång för att gälla under 2021.

-Det finns därmed anledning att på nytt rikta allvarlig kritik mot Sund­by­bergs kom­mun, som har satt i system att bryta mot bestämmelserna om offentlig upp­hand­ling och tydligen inte heller verkar vilja rätta sig, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordför­ande i Konkurrenskommis­sionen.

Till följd av dessa brister har Konkurrensverket inlett ett tillsyns­för­far­ande med krav på att kom­munen ska betala 280.000 kronor i upp­handlingsskadeavgift, som är ett slags böter. Kommunen har även förlikningsvis betalat ett hittills hemligt belopp i s.k. upp­hand­lings­skadestånd till en fördelad leverantör.

Läs hela utredningen här.