Månadens företagarkrav: Skapa budgetutrymme för fler jobb!

Magdalena Andersson,

I dagens ansträngda läge behöver vi skapa nya jobb snabbare än någonsin tidigare. Sveriges befolkning växer med uppemot 10 000 personer varje vecka. Utöver detta tillkommer anhöriginvandringen.

Att skapa jobb åt hundratusentals nyanlända varje år är en monumental utmaning, särskilt med hänsyn till att politikerna hittills misslyckats med att få tillräckligt många utrikes födda i arbete. Det senaste årtiondet har skillnaden i förvärvsfrekvens mellan infödda och invandrare ökat. Integrationsåtgärder såsom etableringsplanen har visat sig ineffektiva. Tre månader efter att ha avslutat den tvååriga etableringsplanen har bara sex procent av deltagarna ett arbete utan stöd. Sådana integrationspolitiska misslyckanden skapar enorma kostnader som gör att alla andra politikområden får mindre pengar.

Regeringens budgetproposition missgynnade företagen kraftigt. I sken av att integrationsutmaningen växt i rekordfart måste regeringen tänka om snarast. Fokus bör ligga på hur vi ska klara jobben de närmaste åren. Bara företagare kan skapa nya, riktiga jobb. Integrationsutmaningen vilar således på företagens axlar. Att staten lånar pengar för att finansiera mottagandet är inte hållbart i längden. Bara företagare kan skapa de jobb som genererar skatteintäkterna som vi så illa behöver. Därför behöver företagarna möjligheter att anställa fler.

Idag skapas de flesta arbetstillfällen i små företag. Dessa företag behöver bättre villkor för att kunna växa. Vi vet att småföretagare behöver halverade arbetsgivaravgifter, regelförenklingar, bättre utbildad arbetskraft och lägre skatter för att kunna anställa fler.

Regeringen måste därför hitta ett sätt att skapa budgetutrymme för nödvändiga reformer. Alla alternativ måste upp på bordet. Vi har inte tid att vänta!

Resurserna som frigörs bör snarast användas för att halvera arbetsgivaravgifterna för företag med upp till tio anställda. Detta skulle främja sysselsättningen, inte minst bland de hundratusentals invandrare som redan idag lever i utanförskap.


Läs mer om Företagarkravet här.