Region Jämtland Härjedalen köpte IT-system i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att ha köpt ett system för trafikplanering av särskild kollektivtrafik utan konkurrens­upphandling.

Det var när regionen tog över ansvaret för att driva sin beställ­nings­central för särskild kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, i egen regi som regionen beslutade köpa ett IT-system direkt från en viss leverantör.

På marknaden för nu aktuella system finns det emellertid en fungerande konkurrens med flera verksamma leverantörer. Andra regionala trafikhuvudmän upphandlar även sina motsva­rande IT-system i ordinarie annonserade förfaranden. Någon teknisk ensamrätt som undantagsvis skulle kunna tillåta en direkt upp­handling från det anlitade företaget har därmed inte förelegat.

Sedan regionens IT-köp begärts överprövat har domstol konsta­terat att regionen brutit mot lagen samt i dom ogiltigförklarat IT-avtalet med retroaktiv verkan.

– Det finns därmed anledning att rikta kritik mot Region Jämtland Härjedalen för att på detta sätt snedvridit konkurrensen på marknaden för IT-system, säger Lennart Palm ledamot i Konkurrenskommis­sionen. Eftersom avtalet ogiltigförklarats ankommer det nu på Regionen att se till att för­mögenhetssituationen återställs som den var innan avtalet ingicks, med bland annat krav på återbetalning av hittills utbetalade ersättningar mot IT-företaget, tillägger han.

Läs hela utredningen KKO 21-001 här.