Månadens företagarkrav: Stoppa kilometerskatten

Magdalena Andersson

Du har tillsatt en utredning om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar, vilken ska presenteras den 9 december 2016. Utredningens syfte, att minska miljöpåverkan, bidra till fler transporter på järnväg och båt och skapa incitament för mer miljöanpassade lastbilar, är förvisso lovvärt. Men de metoder utredningen kommer att föreslå skulle få allvarliga konsekvenser för den svenska åkerinäringen och förutsättningar för svenska småföretag.

Uppgifter gör gällande att kilometerskatten – beroende på lastbilens storlek och vikt – kan bli så hög som 24 kronor milen. För en timmerbil, som redan betalar omkring 600 000 kronor i bränsleskatt, skulle det alltså tillkomma en ren skatt på cirka 500 000 kronor. Totalt beräknas kilometerskatten att dra in ytterligare fyra miljarder kronor till statskassan.

Trots den höga kostnaden ersätter inte kilometerskatten någon befintlig skatt. Det är anmärkningsvärt. Detta förslag skulle innebära betydande kostnadsökningar för åkerinäringen, men också alla andra branscher som är beroende av lastbilstransporter.

Att fler transporter skulle gå med båt eller järnväg är naivt. I vårt glesbefolkade land är järnväg och sjöfart oftast inget alternativ. Så gott som alla transporter börjar eller slutar med lastbil. I själva verket kommer förslaget att slå mot alla företag som är beroende av lastbilstransporter.

Hårdast kommer dock åkerinäringen att drabbas. Den är redan idag hårt ansatt av utländsk konkurrens. Överträdelser av cabotagebestämmelserna är vanligt förekommande, vilket innebär att konkurrensen snedvrids för svenska åkare som följer de lagar och regler som finns. Regeringens höjning av drivmedelsskatten har ytterligare försämrat branschens marginaler. Att i detta läge utreda införandet av ännu en pålaga vittnar tyvärr om regeringens bristande sympati för åkarna, glesbygden och småföretagares villkor.

Den Nya Välfärden stöds av 15 000 småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Vi uppmanar dig att inte lägga fram ett förslag om kilometerskatt när utredningen väl är presenterad.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rydström
Företagarombudsmannen

Läs våra tidigare företagarkrav här.