Konkurrenskommissionen yttrar sig angående betänkandet ”Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning”

Yttrande med anledning av betänkandet SOU 2017:44, ”Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning”.  (Konkurrenskommissionen har bara yttrat sig i de delar som avser upphandlingsrelaterade frågor.)

Konkurrenskommissionen avstyrker förslaget att införa ett förtydligande i lagen (2016:114) om offentliga upphandlingar – LOU. Det framgår tydligt av direkt 2014/24/EU och rättspraxis att icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av lagens tillämpningsområde,. Det finns därför ingen anledning till ett särskilt stadgande i detta avseende.

Konkurrenskommissionen avstyrker det alternativa förslaget att införa särskilda upphandlingsregler för utredningstjänster. Tjänsterna omfattas redan idag av de förenklade reglerna i 19 kapitlet i LOU. Separata regler för utbildningstjänster riskerar att ytterligare försvåra en redan komplex lagstiftning till tvivelaktig nytta.

Konkurrenskommissionen förordar vidare att frågan om vilka tjänster som omfattas av begreppet icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (NESGI) blir föremål för en separat utredning. Den utredning som redovisas i betänkandet är av en begränsad omfattning, presenter en selektiv och onyanserad redogörelse av rättsläget samt utgår ifrån ett antal ogrundade antaganden. Utredningens ställnignstagande skulle innebära att myndigheterna har möjlighet att anlita valfri leverantör utan föregående upphandling. Bristen på konkurrensutsättning riskerar medföra sämre kvalitet på tjänsterna samtidigt som de öppnar för korruption och ovidkommande hänsyn. Frågan behöver därför utredas mer utförligt innan något definitivt ställningstagande kan ske.

Läs yttrandet i sin helhet här.