Konkurrenskommissionen: Täby direktupphandlar – skyller på självförvållat kaos

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Täby kommun för att i strid mot lag ha direktupphandlat ett taxiavtal värt 21,6 miljoner kronor.

Täby kommun har upprepade gånger försökt upphandla taxitransporter för skolskjuts och färdtjänst. Till följd av bland annat orimliga och oproportionerliga krav har dock ingen leverantör varit intresserad av att lägga anbud i dessa upphand­lingar. Konkurrenskommissionen kritiserade redan 2017 en av kommunens upphandlingar för att den hade för kort uppstartstid.

Istället tvingades Täby kommun att akut direktupphandla taxi­trans­porterna, med kraftigt ökade kostnader som följd (mer än det dubbla priset). Som skäl för denna direktupphandling angav kom­munen att den behövde tid för att genomföra en ny, korrekt upphandling.

När det således direktupphandlade avtalet nu löpte ut i februari 2018 hade någon ny upphandling fortfarande inte ens inletts. Kommunen har istället återigen direktupphandlat ett avtal med ett annat företag, denna gång till en något lägre kostnad, men utan infordran av kon­kurrerande anbud.

– Kommunen genomförde en extremt kostsam direktupphandling för att köpa sig tid att hinna upphandla i enlighet med lagens bestäm­melser. Nu visar det sig att någon sådan upphandling överhuvudtaget aldrig genomfördes, säger Lennart Göranson, ledamot i Konkurrens­kommissionen. Kommunen synes närmast vara oförmögen att säkerställa grundläggande service till sina med­borgare utan att bryta mot upphandlingslagen.

– Upphandlingslagen tillåter inte att man på detta sätt återkommande direktupphandlar med hänvisning till att man inte hunnit genomföra någon upphandling. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Täby kommun, som uppenbarligen har brister i såväl sina rutiner som sin kompetens, avslutar Lennart Göranson.

Utredningen kan läsas här.