Konkurrenskommissionen: Sundbybergs kommun köper olagligen städtjänster för mer än 1,5 miljoner kronor i månaden

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Sundbybergs kommun för att köpa städtjänster för 1,4 mil­joner kronor per månad utan mellankommande konkurrensupphandling.

Sundbybergs kommun har tidigare upphandlat ett städavtal från ett privat företag. Detta avtal löpte dock ut redan i maj 2018, utan möj­lighet till ytterligare förlängning. Trots detta fortsätter kom­munen att köpa tjänster från städföretaget. För närvarande uppger sig kom­munen inte ens ha något städavtal men köper ändå tjänster för uppskattningsvis 1,4 miljoner kronor per månad från städ­före­taget.

Bestämmelserna om offentlig upphandling syftar bland annat till att ta tillvara konkurrensen och att motverka korruption. Lagen är tydlig med att avtal av den här typen ska upphandlas så att samtliga på mark­naden verksamma företag får vara med och lämna anbud. Avtal ska normalt inte löpa längre än fyra år och avtal som har löpt ut kan inte förlängas utan ny upphandling.

Kommunen borde redan i god tid före maj 2018 ha påbörjat en upp­handling så att ett nytt avtal kunnat vara på plats när det tidigare upphandlade avtalet löpte ut. Så har emellertid inte skett. En ny upp­handling påbörjades visserligen i december samma år, men har senare avbrutits, efter beslut av kommunen, eftersom den visat sig innehålla allvarliga brister. Något nytt upphandlat städ­avtal finns därmed inte, trots att det numera har gått snart två år sedan det ursprungliga avtalet upphörde att gälla.

– Den eventuella brådska som kan ha uppkommit beror enbart på kommunens sen­färdighet att inte upphandla i tid. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen som på detta sätt ha satt bestämmelserna om offentlig upphandling ur spel, säger Lennart Palm ledamot i Konkurrenskommissionen.

Om Kon­kurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar kommunen att få betala upphandlings­skade­avgift, som är ett slags böter, med uppskattningsvis ett miljonbelopp.

Utredningen finns att läsa här.