Konkurrenskommissionen: Skattefinansierat flyglinjestöd för över 90 miljoner kronor i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Karlstads kommun respektive Region Värmland för att ha an­vänt skattepengar till att understödja affärsflyget till Frankfurt.

Omkring årsskiftet 2016-2017 beslutade Karlstads kommun och det dåvarande kommunalförbundet Region Värmland att skatte­finansiera flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt. Även Jön­köpings kommun var med och betalade på flyglinjestödet som totalt skulle uppgå till 95,2 miljoner kronor. Detta motsvarar en subvention med omkring 856 kronor enkel resa till eller från Karlstad Airport.

Lagstiftningen på området är väldigt tydlig. Kommunerna får inte använda skattepengar till sådant som inte är en kom­munal ange­lägenhet. Efter att flyglinjestödet prövats rättsligt har Kammar­rätten i Göteborg kommit fram till att det inte är någon kommunal angelägenhet att subventionera sådan trafik och att finansieringen även i övrigt strider mot lag eller annan författ­ning.

Om sådan trafik överhuvudtaget behöver subventio­neras ska detta skötas av staten genom Trafikverket som i så fall även ska stå för upp­handling och finansiering. Det är därför viktigt att stöd­insatser av den här typen samordnas så att konkurrensen på det känsliga området för flyglinjetrafik inte riskerar att snedvridas.

Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Karlstads kommun och Region Värmland som använt kommunala skattepengar på ett olagligt sätt. Att företrädare för Karlstads kommun i media uttalat att man känt till att förfarandet varit olagligt gör saken än mer allvarlig, säger Lennart Göransson ledamot i Konkurrenskommissionen.

Under den tid flyglinjestödet pågått har ett konkurrerande flyg­bo­lag som utan skattefinansierat stöd trafikerade linjen Karlstad – Stock­holm Arlanda gått i konkurs och trafiken upphört. Den kommersiella Stock­holmstrafiken har senare delvis ersatts med en annan operatör.

Utredningen finns att läsa här.