Konkurrenskommissionen: Skattefinansierat flyglinjestöd för över 90 miljoner kronor i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Jönköpings kommun för att ha använt skattepengar till att understödja affärsflyget till Frankfurt.

I september 2016 beslutade Jönköpings kommun att skatte­finansi­era flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt. Även Karlstads kommun och dåvarande kommunalförbundet Region Värmland var med och betalade på flyglinjestödet, som totalt skulle uppgå till 95,2 miljoner kronor. Detta motsvarar en subvention med omkring 300 kronor enkel resa till eller från Jönköping Airport.

Lagstiftningen på området är väldigt tydlig. Kommuner får inte använda uttaxerade skattepengar till sådant som inte är en kom­munal ange­lägenhet. Efter att flyglinjestödet prövats rättsligt har Kammarrätten i Göteborg kommit fram till att det inte är någon kommunal angelägenhet att subventionera sådan trafik och att finan­si­eringen även i övrigt strider mot lag eller annan författ­ning.

Om sådan trafik överhuvudtaget behöver subventio­neras ska detta skötas av staten genom Trafikverket som i så fall även ska stå för upp­handling och finansiering. Det är därför viktigt att stöd­insatser av den här typen samordnas så att konkurrensen på det känsliga området för flyglinjetrafik inte riskerar att snedvridas.

Det finns därför anledning att rikta kritik mot Jönköpings kom­mun som på detta sätt använt kommunala skattepengar på ett olagligt sätt, säger Lennart Göransson ledamot i Konkurrenskommissionen.

Under den tid flyglinjestödet pågått har konkurrerande flyg­bo­lag som utan skattefinansierat stöd trafikerade Jönköping – Stock­holm Arlanda och Bromma upphört med trafiken. Den kommersiella flygtrafiken på Stock­holm Arlanda har senare delvis återupptagits med annan operatör.

Utredningen finns att läsa här.