Konkurrenskommissionen: SJ fortsätter att bryta mot upphandlingsbestämmelserna trots dom i EU-domstolen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras SJ för att fortsätta bryta mot upphandlingsbestämmelserna trots dom från EU-domstolen.

SJ AB har under mer än 18 år – allt sedan bolaget påbörjade person­trafik­verksamheten 2001 – ansett sig inte behöva följa gällande upphandlings­bestämmelser. Genom en dom i februari 2019 fastslog dock EU-domstolen att denna bedömning är felaktig och att bolaget alltid har varit upphandlingsskyldig.

Likväl fortsätter SJ trotsa lagen. I mitten av juni köpte bola­get faktureringstjänster för sex miljoner kronor direkt från ett pri­vat företag. Till stöd för detta angav SJ att upp­handlingen hade påbörjats innan det stod klart att bolaget omfatt­ades av lagens bestämmelser och att det därför förelåg undantag på grund av synnerlig brådska.

Ett sådant undantag kan dock endast komma ifråga vid absolut nöd­vändiga anskaffningar. Som exempel brukar nämnas bråds­kande behov av stor sam­hälls­ekonomisk betydelse eller av viktig medicinsk art. Faktureringstjänster är knappast så absolut nödvän­diga att de kan medföra skäl för undantag i sig.

Brådskan måste vidare bero på omstän­digheter som inte kun­nat förutses och som har gjort det omöjligt att hinna genomföra ett annonserat förfarande. SJ har i vart fall sedan EU-domstolens dom i februari 2019 haft upp­handlingsskyldigheten klar för sig. Bolaget som således haft god tid på sig fram till juni för att genom­föra en annonserad upphandling har inte haft någon synnerlig brådska.

– SJ har under alla år satt sig över upphandlingsbestämmelserna och fortsätter uppenbarligen att göra detta även efter dom i EU-domstolen. Det finns därför anledning att rikta synnerligen allvarlig kritik mot bolaget säger Erik Nerep ledamot i Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.