Konkurrenskommissionen: SGU frångick upphandlingsreglerna, betalade mer än tio gånger så mycket för ett digitalt arkivsystem

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att ha frångått upphandlingsreglerna och betalat c:a tio gånger mer för ett digitalt arkiv­system.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) skulle köpa ett digitalt arkiv­system på ett centralt statligt ramavtal. I stället för en färdig programvara, som ramavtalet hade utformats för, har SGU beställt ett system som har byggts upp genom konsulttjänster på löpande räk­ning.

Vid anbudsvärderingen uppskattades den valda lösningen till ett jämförvärde på c:a 130.000 kronor och bedömdes därmed vara ekonomiskt mer fördelaktigt än en konkurrerande färdig produkt som SGU hade värderat till c:a 422.000 kronor. Myndigheten verkliga kostnad för systemet uppgår dock hittills till mer än fem miljoner kronor, efter att ha fakturerats c:a 6.000 konsulttimmar för att bygga systemet.

– Vi har vid vår granskning kunnat identifiera ett flertal fel och brister i samband med den aktuella upphand­lingen. Bland annat har SGU köpt tjänster på ett ramavtal som huvudsakligen avser varor, och därmed inte kunnat jämföra anbuden på lika villkor.  SGU har heller inte lagt in några ekonomiska eller andra kvanti­tativa spärrar. Detta har medfört att myndigheten har kunnat faktu­reras på löpande konsulträkning, utan någon begränsning av antalet timmar. Det finns därför anled­ning att rikta kritik mot SGU, säger Lennart Göransson, ledamot av Konkurrens­kom­missionen.

Utredningen finns att läsa här.