Konkurrenskommissionen Nya felaktigheter vid Danderyds kommuns upphandling av marina arbeten

I en tidigare utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, har Dan­deryds kommun kritiserats för att ha köpt flyt­pontoner m.m. utan lagenlig upphandling. I en ny utred­ning konstateras nu ytter­ligare fel­aktigheter vid kommunens köp av marina entreprenadarbeten.

Danderyds kommun upphandlade 2016/2017 ett ramavtal med möjlighet till löpande beställ­ningar av marina entreprenadarbeten under fyra år, fram till och med mars 2021. I annon­sen om upp­handling har kommunen angivit ramavtalets värde till åtta miljoner kronor. Redan nu, efter avtalets halva giltighets­tid, har kommunen dock genomfört beställningar för mer än tio miljoner kronor på avtalet.

Enligt det upphandlingsrättsliga kravet på likabehandling och öppen­het ska det för varje upphandling finnas redovisat samtliga omstän­digheter som har betydelse för anbuds­givningen. Uppgift om den totala kvantiteten beställningar som kan förväntas ske på ett upp­handlat ramavtal utgör en sådan uppgift som ska finnas redovisad i förväg, och när denna gräns har nåtts har avtalet inte längre någon verkan.

– Den i förväg lågt angivna värdegränsen på åtta miljoner kronor under totalt fyra år kan ha avhållit vissa leverantörer från att överhuvudtaget vara med delta med anbud. Genom att senare genomföra beställningar som överskrider denna gräns har Danderyds kommun brutit mot de i lagen intagna kraven på likabehandling och öppenhet. Kommunen kan därför inte undgå kritik – säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordföranden av Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.