Konkurrenskommissionen: Mjölbys avtal med Samhall olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Mjölby kommun för att ha tecknat avtal utan annonserad upphandling i strid mot lagen.

Mjölby kommun tecknade i december 2016 två s.k. ”Innova­tionsavtal” med det statliga företaget Samhall AB. Avtalen, som avser städ- och tvättjänster för hemtjänst och serviceboende för nästan 7 miljoner kronor, ingicks utan före­gående annonserad upphandling.

Städ- och tvättjänster omfattas dock av obligatorisk upphandlings­skyldighet. Kommunen har därför varit skyldig att annonsera upphandlingen så att även andra leverantörer än Samhall får vara med och lämna anbud.

Kommunen har försvarat sitt beslut att inte annonsera upphand­lingen med att avtalen avsett ett ”projektsam­arbete” för att undersöka om Kommunens eftersträvade syften därigenom kun­nat uppnås, för att senare utvärdera dessa och lägga dem till grund för beslut om eventuell upp­hand­ling. Lagen ger emellertid inte någon möjlighet till sådant undantag. Om Kom­munen velat få en projektsamverkan hade denna dessutom mycket väl kunnat upp­handlas i konkurrens på marknaden.

Förvaltningsrätten har i samband med att förfarandet prövats rätts­ligt även konstaterat att kommunen inte haft skäl att göra undantag från lagen. Rätten ogiltigförklarade därför avtalet, med retroaktiv verkan – såsom det aldrig hade funnits. Kommunen mås­te nu kräva tillbaka sina betalningar till Samhall och riskerar dessutom att eventuellt tvingas att betala en upp­hand­lingsskade­avgift, som kan jämställas med böter.

Det spelar ingen roll om en upphandlande myndighet väljer att kalla sina avtal för ”projektavtal” eller ”innovationsavtal”, säger Inger Ridderstrand-Linderoth i Konkurrenskommissionen. Upphandlingen måste ändå annonseras. Mjölby kommun har i det här fallet struntat i upphandlingslagstiftningen och verkar inte ens inse det felaktiga i förfarandet. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, avslutar Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredningen i sin helhet här.