Konkurrenskommissionen: Inte mycket blev rätt när Bergs Hyreshus skulle upphandla underhållsarbeten

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Bergs Hyreshus för att ha begränsat konkurrensen genom att ställa olagliga anbudskrav och förutsättningar.

När det kommunala fastighetsbolaget Bergs Hyreshus AB skulle upphandla ett nytt ramavtal för underhållsarbeten m.m. ställdes krav på att bland annat anbudspriserna inte fick understiga ett visst minimipris (s.k. golvpris) och att den personal som behövdes skulle finnas anställd hos anbudsgivare redan vid anbudstillfället. Bolaget förbehöll sig även full frihet att välja mellan olika sätt att sedan utse den skulle utföra de löpande arbetena.

Allt detta strider emellertid mot lagens bestämmelser och begrän­sar konkurrensen. Krav på befintlig arbetskraft gynnar exempelvis sittande leverantör. Problemet med minimipriser medför vidare en begränsning av företagens möjligheter att fritt utforma sitt anbud. Anbudsgivare med en effektiv verksamhet hindras därmed från att fullt ut konkurrera med sina priser. Det kan ju knappast heller ligga i Bergs Hyreshus, och ytterst hyres­gästerna och skattebetalarnas, intresse att betala mer än nödvändigt för de arbeten som ska utföras, säger Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Först efter att upphandlingen blivit föremål för överprövning i domstol beslutade Bergs Hyreshus att avbryta förfarandet.

– Det finns därför anledning att rikta kritik mot bolaget som uppen­barligen har försökt snedvrida förutsättningarna för en fungerande konkurrens avslutar Per Eklund.

Utredningen finns att läsa här.