Konkurrenskommissionen: Hultsfred ville köpa verkstadsutbildning för 10 miljoner kronor i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, uppmärksam­mades att Hults­freds kommun beslutet köpa utbildnings­tjänster direkt från ett privat företag, utan annonserad upp­handling. Efter kommissionens utredning har kom­mun­en numera backat och kommer att genomföra en upphandling.  

När Hultsfreds kommun skulle köpa utbildningsplatser till det verk­stads­tekniska program­met på Hultsfreds gymna­sium vände man sig direkt till ett visst företag. Enligt kommunen saknades det kon­kurrens av tekniska skäl. Kommunen angav även att Trots avsaknad av uttryckligt undantag från upphandlings­skyldigheten är det sed­vanligt att direktupphandla (oavsett värde) tjänster som inte lämpar att konkurrensutsättas”.

Enligt lagen om offentlig upphandling ska upphandling som huvud­regel ske i ett annonserat förfarande. Till skillnad från vad kommunen verkar trott kan sedvana inte medge undantag från den lagstadgade annonserings­skyldigheten. Inte heller att kommunen trott sig veta att ingen annan skulle vara intresserad av att lämna anbud medger undantag från kravet på annonsering.

Kommunen har i yttrande till Konkurrens­kommissionen angivit att köpet numera avbrutits och att en ny upphandling kommer att göras under våren 2020.

– Annonsering vid offentlig upphandling har närmast funktion av signal till marknaden om att det både nu och i framtiden kan finnas ett behov av nu aktuellt slag. Det är därför tillfredsställande att Hultsfreds kommun har tagit ta till sig av kritiken och har rättat sig, säger Per Eklund, ledamot i Konk­urrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.