Konkurrenskommissionen: Göteborgs universitet fejkade marknadsundersökning

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Göteborgs universitet för att ha direktupphandlat ett avtal värt c:a tre miljoner kronor.

Göteborgs universitet har inom ramen för en planerad läkemedels­studie givit i uppdrag till det statliga bolaget Apoteket Produktion & Labora­torier AB (APL) att leverera och paketera läkemedel och placebo­preparat. Uppdraget har lämnats direkt till APL och utan föregående annonsering.

Enligt universitet har någon annonserad anbudsinfordran inte varit nödvändig eftersom en av universitetet genomförd ”marknads­undersök­ning” ska ha visat att APL är enda leveran­tör i hela EU som kan utföra upp­draget.

– När vi har granskat ärendet framgår dock att ”marknads­under­sök­ningen ” har bestått i att universitetet kontak­tade APL med en förfrågan redan i december 2017 och sedan förhandlade med bola­get under våren 2018, säger Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande av Konkurrens­kommissionen. Några andra leverantörer till­frågades inte förrän i slutet av mars 2018. Universitetet beslutade dessutom ge kon­traktet till APL innan alla svar kommit in i undersökningen.

För att undantag från upphandling ska få göras krävs att det endast är en enda leverantör inom hela EU som kan leverera det som efter­frågas. De läkemedel som nu upphandlats finns fritt tillgäng­liga på marknaden och ett av svaren universitetet fått visar att i vart fall ett konkurrerande företag till APL hade kunnat komma ifråga för uppdraget. Leverantörer i andra EU-länder har över­huvud­taget inte tillfrågats. APL är således inte ensam leverantör på markna­den, vilket är rätt självklart eftersom uppdraget att paketera läkemedel och placebo knappast är särskilt unikt.

– Det framstår som uppenbart att den påstådda ”marknads­under­sökningen” är en efterhandskonstruktion som har använts för att ge kontraktet till APL. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Göteborgs universitet, som på detta sätt medvetet för­söker kringgå lagen om offentlig upphandling, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Utredningen kan läsas här.