Konkurrenskommissionen: Göteborg köpte verktygsmaskiner i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, uppmärksam­mades att Göte­borgs kommun beslutat köpa svarvar och fräsar för nästan tre miljoner kronor direkt från ett visst företag. Efter kommissionens utredning har kom­mun­en numera backat och angivit att den inte kommer att ingå ett sådant kontrakt.

När Göteborgs kommun skulle köpa verktygsmaskiner till det industritekniska program­met på Lindholmens Tekniska Gymna­sium vände man sig direkt till den svenska återförsäljaren av ett visst fabrikat. Enligt kommunen hade någon likvärdig utrust­ning inte kunnat identifierats och kon­kurrens kunde därmed inte upp­nås på grund av tekniska skäl, menade man.

Enligt lagen om offentlig upphandling är det som regel inte tillåtet att begränsa urvalet i en upphandling till ett visst varumärke eller fabrikat. Även om det skulle föreligga särskilda förutsättningar för en sådan begräns­ning ska behovet alltid beskrivas med tillägget ”eller likvärdig” så att det står klart att även andra produkter kan komma ifråga för anbudsgivning.

Av utredningen framgår att de maskiner som kommunen beslutat köpa är från en tillverkare i USA med återförsäljare över hela Europa. Även om det skulle ha varit absolut nödvändigt för kom­munen att köpa just dessa maskiner har det således funnits andra företag som hade kunnat komma ifråga för anbuds­givning.

Kommunen har i yttrande till Konkurrens­kommissionen angivit att den inte längre avser att ingå avtal i enlighet med tidigare beslut.

Vid en upphandling i den här storleksordningen har kommunen varit skyldig att ge alla leverantörer möjlighet att lämna anbud. Även om Göteborgs kommun numera verkar ha rättat sig kan den inte undgå kritik, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.