Konkurrenskommissionen: Fel vid annonsering av Danderyds kommuns upphandling av marina arbeten

I två tidigare utredningar har den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiserat Dan­deryds kommun för fel och brister vid offentlig upphandling. I en ny utredning kritiseras kommunen för att även ha brutit mot annonse­rings­kravet vid upphandling av marina entreprenadarbeten för omkring 60 miljoner kronor.

Danderyds kommun har under 2016/2017 upphandlat två avtal för marina entreprenadarbeten. För det ena av dessa avtal har kom­munen budgeterat 57 miljoner kronor. Avtalet hamnade sedan på drygt 50 miljoner kronor. Det andra avtalet har i annonsen angivits till att avse löpande beställningar för totalt åtta miljoner kronor. På detta ramavtal har kommunen hittills köpt arbeten m.m. för minst tio miljoner kronor.

Enligt lag ska upphandlingar över ett visst s.k. tröskelvärde annonseras i en central databas som administreras av EU. Detta för att alla företag inom den inre marknaden ska ha möjlighet att vara med och kon­kurrera med anbud. I nu aktuellt avseende uppgår denna värde­gräns till drygt 47 miljoner kronor. I detta belopp ska räknas in även andra större upphandlingar av samma slag som samtidigt görs av den upphandlande myndigheten.

– Kommunen borde i vart fall när den antog budgeten haft klart för sig att värdet av upphandlingen inte kom­mer att understiga värdegränsen för unionsrättslig annonsering. Eftersom någon sådan annonsering inte skett skulle upp­handl­ingen ha rättats och gjorts om. Även den mindre upp­hand­lingsdelen, med ett ramavtal som hittills genererat kom­munala beställningar för mer än tio miljoner kronor, skulle ha annonse­rats i EU:s databas. Genom att underlåta detta har Dande­ryds kommun brutit mot gällande lag- och direktiv­bestäm­melser för offentlig upp­handling och därmed snedvridit konkurrensen. Det finns därför anled­ning att rikta kritik mot kom­munen – säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordföranden av Konkurrenskommissionen,

Utredningen finns att läsa här.