Konkurrenskommissionen: Blekinge köpte IT-tjänster i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Blek­inge läns landsting för att ha köpt IT-tjänster för drygt två miljoner kronor direkt från ett privat företag, utan möjlighet för andra företag att lämna anbud.

När Blekinge läns landsting skulle köpa ett verksamhetssystem för måltidsplanering vände man sig direkt till ett visst företag. Enligt landstinget hade de som lämnat anbud vid tidigare upphand­lingar numera gått samman i det anlitade företaget och det sakna­des därmed konkurrens av tekniska skäl. Landstinget hänvi­sade även till en egen marknads­analys som ska ha visat att endast det anlitade företaget kan leverera enligt lands­tingets behov.

Enligt lagen om offentlig upphandling ska upphandling som huvud­regel ske i ett annonserat förfarande. Även om landstinget tror sig veta att ett visst företag är ensamt på mark­naden eller att ingen annan skulle vara intresserad av att lämna anbud medger detta inte i sig något undantag från det lagstad­gade annons­erings­kravet. Lagens krav kan således inte sättas åt sidan genom egen­hän­diga ”marknads­undersökningar” utan det är just genom själva annonse­ringen som marknaden får signal om att ett behov i aktuellt avse­ende föreligger.

Såvitt kunnat utredas finns det även andra leverantörer i Sverige och inom EU som tillhandahåller verksamhetssystem och som rimligen bör kunna vara intresserade av att komma ifråga för att lämna konkurrerande anbud. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Blekinge läns landsting som på detta sätt begränsat konkur­rensen, säger Lennart Göransson, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Om Kon­kurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar landstinget att få betala upphandlings­skade­avgift, som är ett slags böter, på c:a 145.000 kronor.

Utredningen finns att läsa här.