Karlstads kommun kritiseras för att ha lämnat olovligt stöd till en temapark.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Karlstads kommun för att beslutat om stöd för etablering av en muminpark, på sätt som strider mot såväl kom­munallagen som EU:s statsstödsregler.

Det var när Karlstads kommun beslutade anta ett mark­upp­låtelseavtal för etablering av en temapark med mumintroll som det blev fel. Kom­munen uppgav att upplägget var marknadsmässigt. Vid närmare gransk­ning visade det sig emellertid att kommunen skulle få kostnader på mer än 70 miljoner kronor för att bland annat ställa iordning markom­rådet. Dessa kostnader hävdade kommunen skulle betalas med influtna tomt­rättsavgälder.

När saken prövades rättsligt frågade sig bland annat domstolen hur kom­munen hade tänkt att tomträtts­avgälderna skulle täcka både ”hyran” för marken och en avbetalning på kommunens investeringar. Kommunens beslutade avtal förklarades därför olagligt, eftersom det innebar ett olag­ligt kommunalt närings­livsstöd. Domstolen fann även att de beslutade åtgärderna inte stod i rimlig proportion till kommunmedlemmarnas intres­sen, och att engagemanget i muminparken således inte var något som kommunen ska ägna sig åt.

Kommunens aktuella åtgärder strider även mot EU:s statsstödsregler, och skulle ha förhandsgodkänts innan de överhuvudtaget beslutades.

– Karlstads kommun har tyvärr en tråkig historia med lagöverträdelser när det gäller stöd till företag. Bland annat har kommunen på ett olagligt sätt använt skattebetalarnas pengar till att olovligen stödja ett flygbolag som senare gick omkull[1], påpekar Per Eklund, ledamot av Konkurrens­kommis­sionen. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen.

[1] Se Konkurrenskommissionens tidigare utredningar KKO 14-018 och KKO 16-045.

Läs hela utredningen här.