Jönköpings kommunala renhållningsbolag köper avfallsförbränning i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras det av Jönköp­ings kommun majoritetsägda June Avfall och Miljö AB för att köpa sopbrän­ningstjänster direkt från kommunens energibolag, utan upp­hand­ling i konkurrens på marknaden.

June Avfall och Miljö AB ägs av Jönköpings kommun tillsammans med två andra kommuner och har sedan 2018 hand om sophämtningen i Jönköping. Varje år betalar June c:a tio miljoner kronor till Jönköping Energi AB för förbränning och återvin­ning av soporna. Någon kon­kurrensupphandling har dock aldrig genomförts och det är högst oklart vilket avtal som överhuvud­taget föreligger mellan June och Jönköpings Energi.

Även Jönköpings Energi ägs av Jönköpings kommun men är kom­mersi­ellt verksamt med försäljning av bland annat el- och energi i kon­kurrens med andra företag. Sopor har i dag ett restvärde för energi­utvin­ning och tjänsten att ta om hand soporna ska som regel upphandlas i konkurrens på mark­naden. Något i lagen förekommande undantag som gör att June tillåts köpa tjänster direkt från Jönköping Energi föreligger inte. Som regel leder konkurrens även till få ned verksamhetens kostnader, och därmed ytterst hushållens sopavgifter.

– Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Jönköpings kommun och June Avfall och Miljö AB för att på detta sätt sned­vrida konkurrensen, säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordförande i Konkurrens­kommis­sionen. Om Konkurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar June att få betala upphandlingsskadeavgift – som är ett slags böter – med upp till 2,8 miljoner kronor. Även hushållen i Jönköping skulle kunna vinna på att avfallsförbränningen konkurrensutsätts.

Läs hela utredningen KKO 23-013 här.