Hörby kommun köper bemanningstjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Hörby kommun för att ha köpt bemanning av bland annat kommunala chefstjänster i strid mot upphandlingslagen.

När det under 2020 uppkom vakanser bland kom­munens för­valtningschefer och andra kommunala befattningar valde Hörby kommun att hyra in erforderlig personal som konsulter genom s.k. bemannings­kontrakt.

Någon konkurrensupphandling genomfördes dock aldrig. Istället köpte kommunen aktuella tjänster direkt från ett privat företag.  Till en början skedde detta genom formlösa avtal för att senare under året formaliseras i skrivna kontrakt.

Vart och ett av dessa avtal uppgår till ett så pass högt värde att upp­handling rätteligen ska genomföras genom öppen anbuds­infordran i konkurrens på marknaden. Detta uppmärksammades av kom­munen redan i juni 2020, då en företrädare i radio P4 Malmöhus försäk­rade att kommunen skulle göra ”en sedvanlig upphandling som kommer att ligga ute fyra veckor”. Så skedde emellertid aldrig, utan kommunen tecknade istället skriftliga kontrakt direkt med det anlitade företaget, utan möjlighet för andra leverantörer att vara med och lämna anbud.

– Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot Hörby kom­mun som på detta sätt satt bestämmelserna om offentlig upp­hand­ling ur spel säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommis­sionen.  När det gäller inhyrda kommunala förvaltningschefer är dessa dessutom enligt lag förhindrade att besluta i kom­munens namn. Myndighetsbeslut som har fattats av kommunens inhyrda personal är således formellt ogiltiga tillägger hon.

Läs hela utredningen KKO 21-010 här.