Eda kommun kritiseras för att ha direktupphandlat konsulttjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Eda kommun för att ha direktupphandlat konsulttjänster till ett högre värde än vad lagen medger.

Det var när Eda kommun behövde en tillförordnad personalchef som man vände sig direkt till ett visst företag. Avsikten har enligt kommunen varit att hålla sig inom den beloppsgräns för lågt värde, då direktupp­hand­ling kan tillåtas. Vid en närmare gransk­ning visade det sig dock att avtalet utformats utan några som helst begränsningar samt att kommunens kommit att betala mer än regelverket tillåter.

Undantaget för direktupphandling på grund av lågt värde är tänkt för situationer av engångs­karak­tär, där kostnaden för ett ordinarie annonserat förfarande inte står i rimlig proportion till det som ska betalas enligt kontraktet. Med låg värde avses detta sammanhang ett belopp om maximalt 615.313 kronor, vilket för många mindre och medelstora företag knappast upplevs som lågt i sig.  Det är därför viktigt att den undantagsmöjlighet som lagen erbjuder i vart fall inte missbrukas eller kringgås.

Även om det hos kommunen möjligen kan ha funnits en avsikt att avtalet skulle hålla sig till ett lågt värde har kommunens faktiska betal­ningar för konsultens tjänster kommit att uppgå till drygt 719.000 kronor. Värdegränsen för direkt­upphandling har därmed kommit att överskridas med över 100.000 kronor.

Kommunen borde redan i avtalet försäkrat sig om att detta skulle hålla sig inom lagstadgad värdegräns. Så har emellertid inte skett.  Det finns därför anledning att rikta kritik mot Eda kommun, som på detta sätt snedvridit konkurrensen för konsulttjänster säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommis­sionen.

Läs hela utredningen KKO 21-012 här.