Det kommunala bolaget Kraftringen Nät AB i Lund bryter mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras den kommunala Kraftringen­kon­cernen för interna köp utan upphandling.

Kraftringenkoncernen står under bestämmande inflytande av Lunds kommun. I koncernen ingår bl.a. Kraftringen Nät AB. Bolaget utgör därmed en s.k. upphandlande enhet som måste följa de särskilda upphandlingsbestämmelser som gäller för bland annat nät- och energiföretag.

Kraftringen Nät AB köper löpande tjänster från det i samma bolagskoncern ingående Kraftringen Service AB utan föregående annonserad upphandling. Köpen uppgår till ett genomsnittligt värde av 97 miljoner kronor per år. Samtidigt är Kraftringen Service AB i betydande omfattning aktiv på den allmänna marknaden och konkurrerar med andra företag.

Det totala värdet av köpen är för högt för att direkt­upphandling kan komma ifråga. Det finns heller inget annat undantag som kan legitimera bolagens agerande. De lagliga förutsätt­ningarna för att tillåta koncerninterna köp är exempelvis inte uppfyllda, eftersom Kraftringen Service AB i alltför stor omfattning bedriver en extern försäljningsverksamhet.

Ett annonserat upphandlingsförfarande, där även konkurrerande aktörer skulle getts möjlighet att lämna anbud, skulle därför ha genomförts.

– Kraftringen Nät AB:s agerande strider mot upphandlingslagstiftningen och riskerar snedvrida konkurrensen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot bolagen.

– Lunds kommun har som majoritetsägare i Kraftringenkoncernen att se till att bolagen håller sig inom ramen för gällande lagstiftning, avslutar Lennart Palm.

Läs utredning KKO 16-025 här.