Konkurrenskommissionens remiss till utkastet till lagrådsremiss ang. miljö-, social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens utkast till lagrådsremiss angående miljö-, social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR).

Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående förslagen i utkastet Fi2016/00530/UR:

– Konkurrenskommissionen vidhåller vad som tidigare yttrats med anledning av betänkandet om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) men vill tillägga ytterligare synpunkter.

– Regeringens förslag till lag syftar enligt deras egen utsago till att öka tydligheten kring när upphandlande myndigheter får ställa sociala- och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. Tyvärr leder förslagen snarare till motsatt situation.

– Lagtexten innehåller motstridiga lagförslag, exempelvis huruvida en upphandlande myndighet bör eller ska beakta arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Det riskerar att öka oklarheten för alla upphandlande parters förståelse av lagen.

– Den utökade uteslutningsmöjligheten som regeringen vill införa för leverantörer som brutit mot kollektivavtal riskerar medföra en – förmodligen av lagstiftaren oavsedd – diskriminerande särbehandling av kollektivavtalsbärande leverantörer.

– Regeringen föreslår att en upphandlande myndighet ska ställa krav på försäkringar och tjänstepension i samtliga fall som det ansetts behövligt att ställa upp något arbetsrättsligt krav. Detta strider mot de centrala unionsrättsliga principer som bär upp den upphandlingsrättsliga lagstiftningen. Dessutom riskerar det snedvrida konkurrensen till fördel för utländska leverantörer.

Läs remissyttrande R 16-01 här.