Konkurrenskommissionen: Vimmerby kommun köpte bowlingsutrustning i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Vim­merby kommun för att ha köpt bowlingsutrustning i miljon­klassen direkt från ett av kommunen utvalt företag och utan att inhämta kon­kur­rerade anbud enligt lagen om offentlig upphandling.

När Vimmerby Bowling­hall skulle uppgraderas vände sig kom­munen direkt till ett privat företag och köpte nya banor och maski­ner m.m. för c:a 2,7 miljoner kronor. Orsaken till att inga andra företag bjöds in att lämna anbud har enligt kommunen varit att konkurrens saknades av tekniska skäl.

För att en sådan konkurrensbrist ska anses föreligga krävs dock att det endast finns en enda leverantör inom hela EU som kan leverera det som efter­frågas. På marknaden för bowlings­ut­rustning m.m. finns det både i Sverige och inom övriga EU flera företag som borde ha kunnat komma ifråga för att lämna anbud. Det företag som kom­munen vänt sig till är således ingalunda ensam om att leverera bowlingutrustning.

– Den köpta utrustningens värde är så högt att Vimmerby kommun skulle ha inhämta konkur­rerande anbud genom annons i EU:s databas. Eftersom så emellertid inte har skett, utan kommunen istället vänt sig till ett enda bowlingföretag, finns det anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen som på detta sätt medvetet kringgått lagen om offentlig upp­handling och de bestämmelser som bland annat ytterst syftar till att motverka korruption, säger Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Kommunen riskerar även att få betala upphandlings­skadeavgift, som är ett slags böter, på uppskattningsvis c:a 189.000 kronor.

Utredningen finns att läsa här.