Arboga uppdrar sophanteringen i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Arboga kom­mun för att uppdra den kommunala sophanteringen utan upp­handling i konkurrens.

Arboga kommun uppdrar sedan 2014 till Vafab kommunalförbund att samla in och återvinna eller behandla sådana hus­hålls­sopor som kom­munen ansvarar för. Varje år betalar hushållen i Arboga c:a 15 miljo­ner kronor till Vafab i obligatoriska avgifter. Någon konkurrens­upp­handling har dock aldrig genomförts.

Uppdraget att ta om hand och ekonomiskt tillgodogöra Arbogabornas sopor utgör en tjänstekoncession, och ska som sådan upphandlas i kon­kurrens på den allmänna marknaden så att även andra än Vafab får vara med och lämna anbud. Som regel leder konkurrens även till att få ned verksamhetens kostnader och därmed ytterst hushållens sopavgifter.

Vafab är en sammanslutning av olika kommuner men är kommersiellt verksamt med försäljning av energi m.m. i konkurrens med andra före­tag. Sopor har i dag ett restvärde för bland annat energiutvinning och Vafab omvandlar som regel de insamlade soporna till återvin­nings­bara råvaror eller till biogas och värme­energi, som förbundet säljer på all­männa marknader.

Den kommersiella verksamheten i Vafab är så omfattande att något undantag som gör att medlemskommunerna tillåts lämna uppdrag direkt till förbundet inte föreligger.

– Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot Arboga kom­mun, som på detta sätt bryter mot lagen och sned­vrider konkur­rensen på området för energi och sophantering säger Lennart Palm, leda­mot av Konkurrens­kommis­sionen. Även hushållen i Arboga skulle kunna vinna på att sophanteringen konkurrensutsätts.

Om Konkurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar kom­munen att få betala upphandlingsskadeavgift – som är ett slags böter – med upp till 1,5 miljoner kronor per år.

Läs hela utredningen här.